Esileht » Garantii tingimused

Garantii tingimused

 • Garantiiremondi alla kuuluvad elektrimootorid, tööriistad ja seadmed mis on komplektsed ja puhtad.
 • Garantii puudutab garantiiaja jooksul seadmes ilmnenud valmistus- ja materjalivigu.
 • Remonditud elektrimootori garantii on üks aasta, eeldusel, et tellija on seadet õigesti käitanud.
 • Laagritel ning muudel kuluvatel osadel garantii 6 kuud.
 • Juhul, kui klient on avanud seadme (või selle korpuse), eeldatakse, et vea on põhjustanud klient, kui vastupidist ei tõestata. Mitteolulised vead või kõrvalekaldumised seadmes, millel ei ole seadme väärtuse ja sihipärase kasutamise seisukohalt mingit tähtsust, ei kuulu garantii alla.
 • Kui kliendi soovil on toode remonditud selleks volitamata ettevõttes või kui toote remont müüja määratud kohas põhjustab garantii alla mittekuuluvaid kulusid, nagu transpordi- ja ooteaeg, päevarahad, reisikulud või võimalikud kulud seoses seadme demonteerimise või uuestipaigaldamisega, võidakse need kulud sisse nõuda kliendilt.
 • Millisel juhul võib vea ise kõrvaldada?
 • Kui saate ise kõrvaldada toote  tootmisvea või toote nõrga koha, siis tuleb sellest informeerida remondi töökoda ja saada selleks luba. Sellisel juhul garantii kehtib.
 • Antud juhiseid tuleb täita, et tagada elektrimootori ohutu ja õige paigaldamine, kasutamine ja hooldamine. Juhiseid peavad järgima kõik elektrimootorit ja/või sellega seonduvaid seadmeid paigaldavad, nendega töötavad või neid hooldavad isikud. Elektrimootori peab paigaldama ja seda kasutama vastava kvalifikatsiooniga personal.
 • Müügigarantii andja nimi ja aadress: Elektrimootorid OÜ, Puiestee 5a, Viljandi
 • Garantii remont teostatakse Viljandis, Puiestee 5a remondi töökojas.
 • Isik, kelle poole garantiist tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda: Elektrimootorid OÜ esindaja/teenindaja Tallinnas, Tartus või Viljandis, Emaili teel Info@elektrimootorid.eeVõi telefoni teel 53 664 205
 • Lisaks garantiist tulenevatele õigustele on tarbijal ka muud seadusest tulenevad õigused.
 • Vaidlused lahendatakse poolte kokkuleppel. Kui see ei õnnestu siis vastavalt Eesti Vabariigi seadusele.

Transport

 • Mootori  transpordil  kontrollige vastuvõtmisel, et sellel ei esineks väliseid vigastusi. Vigastuste leidmisel teavitage sellest kohe kauba kättetoimetajat (veofirmat). Kontrollige kogu andmesildil olevat teavet ja võrrelge seda mootorile esitatavate nõuetega. Pöörake võlli käsitsi ja veenduge, et see liigub vabalt. Vältige tranportimise ajal mootori põrutamist, kukutamist ja niiskuse kätte jätmist.

Paigaldus

 • Mootor tuleb kinnitada puhtale, stabiilsele, siledale ja jäigale alusele. Veenduge, et mootori ümber on piisavalt ruumi vaba õhuvoolu tagamiseks.
 • Kasutage rihmarataste, sidurite või muude ülekandekomponentide  paigaldamiseks ja eemaldamiseks üksnes sobivaid tööriistu. Ärge lööge ülekandekomponente  haamriga, sest see võib kahjustada laagrit ja/või otsakaant (flantsi). Samuti ärge kasutage eemaldamiseks otsakaane või flantsi vastu surutud kangi.
 • Mootori õige joondamine aitab vältida vibratsiooni ning laagri, otsakaane/flantsi ja võlli purunemist. Pärast poltide või tihvtide lõplikku kinnitamist kontrollige joondust uuesti. Veenduge, et mootorivõll on ajamivõlliga paralleelne. Rihmasid tuleb pingutada vastavalt ajamiseadme tootja juhistele.
 • NB! Liigselt pingutatud rihm vigastab laagreid ja võib kahjustada mootorivõlli.

Elektriühendused

 • Elektriühendusi soovitame tungivalt  teostada ainult vastava kvalifikatsiooniga spetsialistidel.
 • Enne töö alustamist veenduge, et toitevool on välja lülitatud ning et seda ei saa uuesti sisse lülitada. Kontrollige, et toitepinge ja sagedus vastaksid mootori nimiandmetele. Vastavalt standardile IEC60034-1 on toitepinge lubatud tolerants ± 5% ja toitesageduse lubatud tolerants ± 2%.
 • Enne mootori ühendamist toitega peab see olema kehtivate reeglite kohaselt maandatud!
 • Standardse ühekiirusega mootorite klemmikarbis on tavaliselt kuus mähiseklemmi ja üks maandusklemm. Kaablite ühendamiseks tuleb kasutada sobilikke kaabliklemme (- kingi).
 • Veenduge, et klemmikarp on puhas ja kuiv. Kasutamata avatud kaabli läbiviigud tuleb sulgeda. Enne kokkumonteerimist kontrollige klemmikarbi tihendit. Klemmikarpide tihend tuleb paigaldada õigesti vastavatesse piludesse, et tagada õige IP-klass.
 • Mootorikaitselüliti on mõeldud otse võrku lülitatava lühisrootoriga asünkroonmootori kaitseks. Tema ülesanneteks on avastada ohtlikud olukorrad nagu ülekoormus, faasipuudus, lühis jm. ning katkestada toiteahel.
 • MOOTORIKAITSE PUUDUMISEL VÕI KAITSE MITTERAKENDUMISEL EI KEHTI MOOTORILE GARANTII!
 • NB! Sagedusuunduriga käitatava mootori juhtmestiku paigaldamisel tuleb järgida muunduri tootja ettekirjutusi. Samuti järgige täpselt sagedusmuunduri kasutusjuhendit!

Hooldus

 • Kontrollige mootorit regulaarselt. Hoidke mootor puhas,et tagada vaba õhuvool. Kui mootorit kasutatakse tolmustes tingimustes, tuleb ventilatsioonisüsteemi regulaarselt puhastada. Kontrollige võllitihendite seisukorda ning vajadusel vahetage need välja. Kontrollige nii mehhaanilisi- kui elektriühendusi. Kontrollige poltkinnituste seisukorda. Kontrollige laagrite seisukorda, selleks kuulake ebaharilike helide olemasolu, jälgige vibratsiooni, mõõtke laagrite temperatuuri, kontrollige kulutatud määret vms.
 • Tüüpilised vead mille vastu eksitakse tööriista või seadme kasutamisel:
 • Ülekoormus ja valed töövõtted, mille tagajärjel võib tööriist kahjustuda pöördumatult ning üldjuhul see garantiiremondi alla ei kuulu
 • Elektrimootor töötab üle- või alapingega, kuumeneb ning mähised lähevad lühisesse.
 • Pöörlevad terad ja kettad saavad järsu löögi, laagrid või reduktori hammasratta hambad purunevad.
 • Puu- või kivitolm ummistab masina, mille kasutamisel tekib ülekoormus ning üle kuumenemine.
 • Faasipuudus- kas üks faas on puudu või 1 faasipinge teistest tunduvalt madalam.